Polityka prywatności

Korzystając z Platformy prowadzonej pod adresem: www.newcrowd.pl, której Administratorem jest DSBJ BIZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Żegańska 38g/5, 04-736 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580419, NIP: 9522140041 wyraża Pani/Pan zgodę na warunki podane poniżej:
1. Warunki użytkowania
Platforma internetowa, w tym jej struktura oraz projekt graficzny, stanowią wyłączną własność Administratora. Kopiowanie elementów strony, informacji, tekstów, zdjęć czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na stronie, osadzanie w innych aplikacjach oraz przetwarzania automatyczne (parsowanie) w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych platformach www, w aplikacjach, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora jest zabronione.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków użytkowania w dowolnym czasie oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych nie stanowiących jego własności.
Platforma realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
• poprzez informacje uzyskiwane podczas korzystania z Platformy, m.in. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies;
• poprzez informacje wprowadzane dobrowolnie przez Użytkownika – zapisanie się do Newslettera lub podanie danych w zamieszczonych na stronie Platformy formularzach kontaktowych.
2. Pliki cookies
Przez korzystanie z Platformy wyrażana jest zgoda na instalację plików cookies na urządzeniu osoby korzystającej („Użytkownik”) oraz wykorzystywanie tych plików przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

a. Definicja i powody stosowania plików cookies
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie lub smartphonie) Użytkownika podczas korzystania z różnych platform i otwierania stron w Internecie w celu utrwalania w nich informacji dotyczących korzystania z platform przez Użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, okres przechowywania oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
Pliki cookies nie są wykorzystywane przez Administratora w taki sposób, który pozwala na identyfikację tożsamości Użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w tych plikach. Są one wykorzystywane w następujących celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
b. Rodzaje
Wg kryterium celowości Platforma wykorzystuje następujące pliki cookies:
• niezbędne do funkcjonowania – niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Platformy, pozwalają na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów, np. mogą zapamiętywać poprzednie czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji;
• poprawiające wydajność – gromadzą informację o sposobie korzystania z Platformy, np. odwiedzane strony, czasu korzystania, napotkane problemów i zidentyfikowane błędy;
• poprawiające funkcjonalność – zapisują ustawienia i wybory Użytkownika w celu lepszej personalizacji prezentowanych treści i usługi. Pozwalają także na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych.
Wg kryterium okresu przechowywania Platforma wykorzystuje następujące pliki cookies:
• sesyjne (tymczasowe) – są przechowywane w urządzeniu Użytkownika jedynie podczas korzystania z Platformy, tj. do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
• stałe – pozostają w urządzeniu Użytkownika przez okres zgodny ze zdefiniowanym czasem życia lub do momentu, kiedy zostaną usunięte.

c. Usunięcie lub zmiana ustawienia dotyczących plików cookies
W każdej chwili Użytkownik może zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies lub je usunąć, należy jednak mieć na uwadze, że wszelkie zmiany mogą wpłynąć na funkcjonalność Platformy. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie tych plików. Można jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby były one blokowane (w całości lub w części). Możliwe jest też zarządzanie plikami cookies na poziomie wybranych przez Użytkownika witryn lub akceptowanych rodzajów plików.
Szczegółowe informacje dostępne są także w samych przeglądarkach internetowych (np. w opcji pomocy) oraz na stronach internetowych producentów tego oprogramowania.
d. Aplikacje społecznościowe
Na Platformie mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy na Twitterze. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności Użytkowników na witrynach Administratora. Wszelkie dane osobowe podawane przez Użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Administrator nie ma wpływu i nie bierze odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych Użytkowników.
e. Łącza do innych stron internetowych
Na Platformie Administrator lub Pomysłodawcy korzystający z Platformy w celu prezentacji swoich Projektów mogą m.in. umieszczać linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli innych stron.

3. Przetwarzanie danych osobowych, informacje o formularzach, klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z korzystaniem z Platformy jest DSBJ BIZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580419, NIP: 9522140041.
a. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane:
1. dane osobowe użytkowników Platformy mogą być przetwarzane przez Administratora w przypadku, gdy użytkownik Platformy wyrazi na to zgodę, w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: www.newcrowd.pl opisanych w Regulaminie NewCrowd.pl;
3. w przypadku złożenia przez Panią/Pana reklamacji dotyczącej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Pani/Pana o wyniku rozpatrzenia reklamacji;
4. w przypadku otrzymania od Pani/Pana pytań, opinii i wniosków – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski, o których mowa powyżej;
5. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu bezpośredniego.

b. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie lub powierzane w celu dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Administratorem przy świadczeniu usług, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe, konsultacyjne, marketingowe, kurierskie lub pocztowe, prawne oraz klientom Administratora (Pomysłodawcom), instytucjom płatniczym i uprawnionym organom państwowym.
c. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez uzyskania uprzedniej zgody.
d. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W szczególności:
• przez okres 3 lat po zakończeniu świadczenia usług;
• przez okres 1 roku po terminie rozliczenia reklamacji;
• przez okres 1 roku po terminie udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski;
• do momentu przedawnienia się karalności i/lub roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem lub Regulaminem Platformy korzystania przez Panią/Pana z Platformy ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
• do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub wykorzystywanie przez Administratora urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub do momentu skutecznego zrealizowania wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu – w zależności od tego co nastąpi pierwsze;
• do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na udostępnianie Pani/Pana danych osobowych.

e. Klauzula informacyjna
W związku z przetwarzaniem danych Użytkownikowi przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
• prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie możesz żądać przekazania informacji o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
• prawo do sprostowania – na tej podstawie możesz żądać usunięcia ewentualnych niezgodności lub błędów przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
• prawo do usunięcia danych – na tej podstawie możesz żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
• prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
• prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
• prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Użytkownik ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
• prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

f. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić korzystanie z Platformy. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego oraz w celu udostępnienia przez Administratora Pomysłodawcom celem prowadzenia przez nich marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług jest całkowicie dobrowolne.
g. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie lub powierzane w celu dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Administratorem przy świadczeniu usług, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe, konsultacyjne, marketingowe, kurierskie lub pocztowe, prawne oraz klientom Administratora – Pomysłodawcom, instytucjom płatniczym i uprawnionym organom państwowym.

4. Informacje końcowe
Wszelkie informacje opisane w Polityce Prywatności należy uznać za obowiązujące i w pełni wdrożone przez Administratora w dacie publikacji Polityki Prywatności lub jej kolejnych wersji, widocznej na początku niniejszego dokumentu.
Administrator zastrzega sobie wprowadzanie zmian w Polityce Prywatności w związku z koniecznością jej aktualizacji w celu pełnego odzwierciedlania zmian w procesach przetwarzania danych osobowych klientów i Użytkowników, które mogą ulegać zmianie.
Administrator zobowiązuje się każdorazowo informować o wprowadzeniu istotnych zmian do swojej Polityki Prywatności za pomocą:
• opublikowania stosownego komunikatu na stronie newcrowd.pl;
• zamieszczenie jej nowej wersji;
• zamieszczenia na ww. stronie linku do wersji archiwalnym poprzednich polityk.
W przypadku dokonania przez Administratora zmian, mających charakter wyłącznie redakcyjny, stosowna informacja o aktualizacji Polityki Prywatności zamieszczona zostanie jedynie w jej treści z notką dotyczącą daty dokonania zmiany.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących trybu informowania o wprowadzaniu zmian do dokumenty Polityka Prywatności.