Ostrzeżenia o ryzyku

OSTRZEŻENIA O RYZYKU

Inwestor powinien mieć na uwadze, iż inwestowanie w podmioty poszukujące finansowania na platformach crowdfundingowych, w tym startupy i spółki na wczesnym etapie rozwoju rodzi ryzyka inwestycyjne związane zarówno z zyskiem jak i stratą; brakiem płynności, brakiem dywidend, utratą części lub całości zainwestowanych środków i rozwodnieniem. Przedstawione poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej jak również inne, nieujęte w przedstawionych projektach czynniki mogą wpływać na działalność Emitenta. Inwestor powinien rozumieć, że zrealizowanie ryzyk związanych z działalnością Emitenta może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję rynkową i może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału:
Czynniki ryzyka związane z utratą całości lub części kapitału
Inwestując w projekt należy pamiętać, iż znacznie bardziej prawdopodobna jest strata zainwestowanych środków niż uzyskanie zwrotu z inwestycji lub ponad przeciętny zysk. Inwestor nie powinien inwestować większego kapitału niż jest w stanie stracić bez utraty standardu życia oraz płynności finansowej.
Czynniki ryzyka związane z brakiem płynności, wyjścia z inwestycji
Projekty pozyskujące finansowanie crowdfundingowe charakteryzują się często brakiem płynności. Oznacza to, prawdopodobieństwo braku możliwości wyjścia z inwestycji: inwestor nie będzie mógł sprzedać swoich akcji do czasu np. notowania instrumentów finansowych spółki Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych lub rynku ASO NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych lub do czasu np. kupienia spółki Emitenta przez inny podmiot. Należy wziąć pod uwagę, iż nawet w przypadkach wyżej wspomnianych lub w przypadku powodzenia projektu biznesowego inwestycja może nadal się charakteryzować niską płynnością przez wiele lat od dokonania inwestycji. W przypadku projektów firm, dla których dostępne są możliwości rynku wtórnego, znalezienie nabywcy lub sprzedawcy może być trudne, a inwestorzy nie powinni zakładać, że wcześniejsze wyjście z inwestycji będzie dostępne z uwagi na istnienie ryku wtórnego.
Czynniki związane z rzadkością dywidend
Należy pamiętać, iż większość podmiotów poszukujących finansowania rzadko wypłaca dywidendy. Oznacza to wprost ryzyko związane z brakiem zwrotu kapitału lub nieuzyskaniem zysków do czasu wyjścia z inwestycji, sprzedaży akcji. Prawdopodobieństwo wyżej opisanego braku zwrotu jest możliwe również w przypadku udanego biznesu, nawet przez wiele lat od momentu dokonania inwestycji. Powyższe ryzyko nie jest ryzykiem ogólnym, lecz związanym z działalnością Emitenta.
Czynniki ryzyka związane z rozwodnieniem akcji
W przypadku, gdy dany podmiot poszukujący finansowania pozyska dodatkowy kapitał w późniejszym terminie w postaci emisji nowych akcji dla nowych akcjonariuszy, wówczas nastąpi zmniejszenie udziału dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale i głosach danego podmiotu. Nabycie nowych akcji może być powiązane z szerszymi uprawnieniami dla nowych akcjonariuszy, np. prawo do dywidendy, wpływów ze sprzedaży lub innych. Zakres uprawnień „nowych” i „starych” akcjonariuszy może być bardzo zróżnicowany na niekorzyść osób, które nie nabędą „nowych” akcji. Inwestycja może ulec również rozwodnieniu (tzw. Rozwodnienie akcji). Może mieć to miejsce w wyniku przyznania podobnych praw do nabycia akcji. pracownikom, usługodawcom lub innym osobom, z którymi prowadzona jest działalność firmy.
Dywersyfikacja ryzyka
Inwestor powinien rozważyć inwestowanie jedynie niewielkiej części swojego kapitału inwestycyjnego w pojedynczą spółkę w ramach dobrze zdywersyfikowanego portfela. Większość kapitału powinna być inwestowana w bezpieczne aktywa, mające bardziej płynny charakter. Oznacza to wprost możliwość rozłożenia swoich inwestycji pomiędzy wiele spółek zamiast inwestowania dużej kwoty w jedną spółkę.